- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๗
- คำสั่งมอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข