กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ยินดีต้อนรับ  
 
 

กก.ตชด.31
กก.ตชด.32
กก.ตชด.33
กก.ตชด.34
ศอน.บก.ตชด.ภาค 3
ตชด.ครุทายาทภาคเหนือ
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน ปปส.ภาค 5
โรงพยาบาลดารารัศมี

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองสารนิเทศ
สำนักงานทะเบียนพล
กองบัญชาการศึกษา

กองการสอบ
กระทรวงพาณิชย์
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)
ปางช้างแม่แตง
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
น้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดส
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังกิจกรรมจิตอาสาฯพัฒนาคลองแม่ข่า

2 ก.ค. 63

เปิดการอบรมครู รร.ตชด. ประจำปี 2563

1 ก.ค. 63

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปางกว้าง

23 มิ.ย. 63

ร่างแผนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

22 มิ.ย. 63

ตรวจราชการ ณ กก.ตชด.๓๓

18 มิ.ย. 63

ร่างแผนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)

16 มิ.ย. 63

ประชุมการชี้แจงการปฏิบัติงานของ ศป.บส.ชน.

16 มิ.ย. 63

                                                        ข่าวทั้งหมดเพลง อธิษฐาน ขอเป็นข้าแผ่นดิน
เพลง ราชาทรงพระเจริญ


ระบบตรวจสอบรถหาย
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม13 กรกฎาคม 2561
ภาพวีดีทัศน์การเคลื่อนย้ายหน่วย
บก.ตชด.ภาค 3
 

 

 

 

 
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 63
ประกาศ ให้เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห
ประกาศ รับสมัครผู้บริหารร้านจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาในพระบรมราชานุเคราะห
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง การฝึกประจำสัปดาห
ระเบียบบ้านพักของทางราชการ
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2563
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาด
คำสั่ง ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2563
โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค 3 รุ่นที่ 29 ปี 2563
เอกสารเผยแพร่เรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.บก.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าการเกษตรโดยผิดกฎหมาย บก.ตชด.ภาค 3 (ศปสก.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค 3 ปีงบประมาณ 2564
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.บก.ตชด.ภาค 3)
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปโครงสร้างและพัฒนาหน่วย บช.ตชด.
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2557 ลง 24 ก.ค. 2557
ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
การฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์
ประกาศ ตร. เรื่อง การให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกาศ ตร. เกี่ยวกับการให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และ เครื่องหมาย ตามคำสั่ง ตร.
ร่างแผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562
แจ้งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ

    

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓