แนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ

การแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ


การพิมพ์หนังสือราชการ
พิมพ์ น.ราชการ ๑
พิมพ์ น.ราชการ ๒

เครื่องแบบสำหรับการปฏิบัติงานสายตรวจชายแดน


คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายข้าราชการตำรวจ


คู่มือเอกสารสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ(ฉบับย่อ)


ฝึกประจำสัปดาห์ ปี ๕๙


แผนการฝึก ๒๕๖๐ จาก บช.ตชด.
- แผนการฝึก ๒๕๖๐ จาก บช.ตชด.


แบบฟอร์มเงินกู้
- ระเบียบเงินพระราชทาน(หมวดๆ)
-
เงินกู้พระราชทานประเภท ๑
-
เงินกู้พระราชทานประเภท ๒
- เงินให้กู้ยืม(เฉพาะ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓)

เกี่ยวกับทุนการศึกษา
ระเบีบบทุนการศึกษาปี ๒๕๕๙ และข้อสั่งการ
-
แบบขอรับทุน บุตร บช.ตชด.(มส.ตชด.สว.,ศิษย์เก่า)
-
แบบคำร้องขอรับทุนการสงเคราะห์จากมูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์
-
แบบฟอร์มขอทุนสมาคมแม่บ้านตำรวจ

การกำหนดประเภทการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
และหลักเกณฑ์การตัดสินและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
แจ้งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ
ใบคำร้องขอมีบัตรผ่านยานพาหนะ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี ๖๐

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (การพกพาอาวุธปืน)


พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560


ความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพ


ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชล


รายงานการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รายงานผลการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วิทยากรบรรยายการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คู่มือเกี่ยวกับการรับเสด็จฯ งานโรงเรียน ตชด.
คู่มือการบริจาค
คำแนะนำการเตรียมการรับเสด็จ
คู่มือเตรียมการรับเสด็จฯ
คู่มือประเมิน ครู (สบ ๑ -๒)
มาตรฐาน ร.ร.ตชด.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๐
1.โครงการ ศอน.รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2560
2.หลักสูตร ศอน.รุ่นที่ 26 ประจำปี 2560
3.ตารางสอน รุ่นที่ 26 ประจำปี 2560
4.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศอน.
5.ขู้อมูลสถิติการฝึกอบรม ศอน.ฯ รุ่นทดลอง ถึงปัจจุบัน
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และ แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลแบบ ๗
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ ๗๒๒๓
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร