แนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณขั้นตอนการขอทำบัตรข้าราชการ
ขั้นตอนการขอบ้านพักราชการ

แบบฟอร์มเสนอชื่อข้าราชการตำรวจดีเด่น
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 7127

การแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ


การพิมพ์หนังสือราชการ
พิมพ์ น.ราชการ ๑
พิมพ์ น.ราชการ ๒

เครื่องแบบสำหรับการปฏิบัติงานสายตรวจชายแดน


คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายข้าราชการตำรวจ


คู่มือเอกสารสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ(ฉบับย่อ)


ฝึกประจำสัปดาห์ ปี ๕๙


แผนการฝึก ๒๕๖๑

แผนการฝึก ๒๕๖๐ จาก บช.ตชด.
- แผนการฝึก ๒๕๖๐ จาก บช.ตชด.


แบบฟอร์มเงินกู้
- ระเบียบเงินพระราชทาน(หมวดๆ)
-
เงินกู้พระราชทานประเภท ๑
-
เงินกู้พระราชทานประเภท ๒
- เงินให้กู้ยืม(เฉพาะ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๓)

เกี่ยวกับทุนการศึกษา
ระเบีบบทุนการศึกษาปี ๒๕๕๙ และข้อสั่งการ
-
แบบขอรับทุน บุตร บช.ตชด.(มส.ตชด.สว.,ศิษย์เก่า)
-
แบบคำร้องขอรับทุนการสงเคราะห์จากมูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์
-
แบบฟอร์มขอทุนสมาคมแม่บ้านตำรวจ

การกำหนดประเภทการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
และหลักเกณฑ์การตัดสินและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
แจ้งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ
ใบคำร้องขอมีบัตรผ่านยานพาหนะ


แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ บก.ตชด.ภาค ๓
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ บช.ตชด.
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ บก.ตชด.ภาค ๓

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๙


แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐

คำสั่งมอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
รวมกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน
ระเบียบ ตร.ว่าด้วย กำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (การพกพาอาวุธปืน)


พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560


ความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพ


ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชล


รายงานการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รายงานผลการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
วิทยากรบรรยายการศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ ๒๘
โครงการ ศอน.รุ่นที่ ๒๘
หลักสูตร ศอน.รุ่น ๒๘
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาของ ศอน.
สถิติการฝึกอบรมของ ศอน.

โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการ ศอน.รุ่นที่ ๒๗ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๐

สารคดีชุด "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง"
แบบฟอร์มสำรวจศิษย์เก่า ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๓
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ศอน. ตั้งแต่รุ่นทดลอง จนถึงรุ่นที่ ๒๔

คู่มือเกี่ยวกับการรับเสด็จฯ งานโรงเรียน ตชด.
คู่มือการบริจาค
คำแนะนำการเตรียมการรับเสด็จ
คู่มือเตรียมการรับเสด็จฯ
คู่มือประเมิน ครู (สบ ๑ -๒)
มาตรฐาน ร.ร.ตชด.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๐
1.โครงการ ศอน.รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2560

2.หลักสูตร ศอน.รุ่นที่ 26 ประจำปี 2560
3.ตารางสอน รุ่นที่ 26 ประจำปี 2560
4.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศอน.
5.ขู้อมูลสถิติการฝึกอบรม ศอน.ฯ รุ่นทดลอง ถึงปัจจุบัน
งบทดลอง ปี ๖๑
เดือน มกราคม ๒๕๖๑
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
เดือน เมษายน ๒๕๖๑
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
เดือน กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑งบทดลอง ปี ๖๐
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
เดือน เมษายน ๒๕๖๐
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เดือน กันยายน ๒๕๖๐
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ขั้นตอนการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ขั้นตอนการให้เบิกค่ารักษาพยาบาล

แบบใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และ แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลแบบ ๗
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ ๗๒๒๓
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร