ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๔ รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามยิงปืนพก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานรวมพล ภายใน บก.ตชด.ภาค ๓ (แห่งใหม่)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านหน้าพร้อมประตูจำนวน ๒ บาน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานรวมพลและถนนแอสฟัสท์ติก
เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง ประกวดราครจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)
เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก, อาคารที่ทาการ และป้ายสานักงาน จำนวน ๕ รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร